ĐỢT ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SỚM ĐÃ KẾT THÚC.

THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN CỔNG THÔNG TIN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/