ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024
BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ THPT)

3. ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC MÔN Ở BẬC THPT (Nhập điểm của tất cả các môn - nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo quy của pháp luật hiện hành.