Thực hiện Công văn số 427-CV/HU ngày 15/2/2022 của Huyện ủy Khoái Châu về việc hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 04/5/2022 – 31/5/2022, Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học SPKT Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công 18 Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo tập trung, dân chủ, nghiêm túc, hiệu quả, đúng Quy định của Điều lệ Đảng.

       Các chi bộ đã bám sát kế hoạch, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự, chương trình Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, các Chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trước khi trình Đại hội.

       Các chi bộ cũng đã tiến hành bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là lực lượng nòng cốt, cùng với đảng viên từng Chi bộ triển khai và thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của Nghị quyết nhiệm kỳ mới đã biểu quyết thông qua.

        Ngay sau Đại hội, Ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy, đảm bảo lãnh đạo chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.