Chỉ tiêu tuyển sinh 2016

 
  • Đại học chính quy:     2.820
  • Cao đẳng chính quy:    400
  • Dự bị đại học:               420
  • Cao đẳng nghề:            600