Chỉ tiêu tuyển sinh 2017

 
  • Đại học chính quy:     3.020
  • Cao đẳng chính quy:    400
  • Dự bị đại học:               420
  • Cao đẳng nghề:            600