Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2015

Đăng ngày: Thứ Năm, 07/05/2015 12:13 AM
view Lượt xem: 1763
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 225 /TB-ĐHSPKT
Hưng Yên, ngày 25 tháng 4 năm 2015
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
 
            Căn cứ vào Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng.
             Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy do nhà trường tổ chức thi tuyển năm 2015 như sau :
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 600
2. Các ngành đào tạo:
 
TT
Đối tượng
Các ngành đào tạo
1
Từ TCCN lên đại học Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Quản trị kinh doanh; Công nghệ may; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hàn).
2
Từ cao đẳng nghề lên đại học Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kế toán; Công nghệ may; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hàn).
3
Từ cao đẳng lên đại học Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và chuyên ngành Công nghệ cơ điện và bảo trì ); Quản trị kinh doanh; Kế toán; Công nghệ may; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hàn).Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ Hóa học, Công nghệ Mội trường
 
3. Đối tượng tuyển sinh:

       Tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành đào tạo; trường hợp trong cùng nhóm ngành đào tạo phải học bổ sung chuyển đổi theo quy định của nhà trường. 

 4. Thời gian đào tạo :
              Liên thông từ TCCN lên đại học :            3 năm
              Liên thông từ Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên đại học: 2 năm
 
 
5. Hồ sơ dự thi: Theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
                        (Nhà trường có bán hồ sơ tại trường)
6. Địa điểm học : Tại các cơ sở của trường:
7. Các môn thi: 03 môn thi:  Cơ bản, Cơ sở ngành và Chuyên ngành  (Có phụ lục kèm theo)
8. Thời gian thi tuyển:
 Đợt 1:  Từ 25/7/ 2015 đến 30/7/2015 (Lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau)
 Đợt 2: Dự kiến tháng 10 năm 2015.
9. Nơi nhận hồ sơ: Bộ phận thu nhận Hồ sơ tuyển sinh tại các Cơ sở của trường
            - Cơ sở 1: Dân Tiến,  Khoái Châu, Hưng Yên.
            - Cơ sở 2: Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên.
            - Cơ sở 3: 189 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.ĐT: 0321.3713081 . Hoặc xem trên website: www.utehy.edu.vn
 
                                                                         HIỆU TRƯỞNG
                 
                                                                                 (Đã ký)
 
 
                                                                       PGS.TS Trần Trung

 

 
PHỤ LỤC VỀ CÁC MÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
(Kèm theo thông báo tuyển sinh số 225/TB-ĐHSPKT ngày 25 tháng 4 năm 2015)
 
I- Liên thông từ TCCN lên đại học
 
 
TT
 
Ngành đào tạo
Các môn thi
Cơ bản
Cơ sở ngành
Chuyên ngành
1
Công nghệ thông tin
Toán
Cơ sở kỹ thuật
lập trình
Thực hành nghề
2
Công nghệ KT Điện, Điện tử
Toán
Mạch điện Thực hành nghề
3
Công nghệ KT Ô tô
Toán
Vẽ kỹ thuật Thực hành nghề
4
Công nghệ Chế tạo máy
Toán
Vẽ Kỹ thuật Công nghệ Chế tạo máy
5
Công nghệ KT Cơ khí (Hàn)
Toán
Vẽ Kỹ thuật Công nghệ hàn
6
Công nghệ May
Toán
Vật liệu may Thiết kế mẫu
7
Quản trị Kinh doanh
Toán
Kinh tế học Quản trị học
 
II- Liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học
 
 
TT
 
Ngành đào tạo
Các môn thi
Cơ bản
Cơ sở ngành
Chuyên ngành
1
Công nghệ thông tin
Toán
Cơ sở kỹ thuật
lập trình
Thực hành nghề
2
Công nghệ KT Điện, Điện tử
Toán
Mạch điện Thực hành nghề
3
Công nghệ KT Ô tô
Toán
Vẽ kỹ thuật Thực hành nghề
4
Công nghệ Chế tạo máy
Toán
 Vẽ kỹ thuật Công nghệ CT máy
5
Công nghệ KT Cơ khí (Hàn)
Toán
Vẽ kỹ thuật Công nghệ Hàn
6
Công nghệ May
Toán
Vật liệu may Thực hành nghề
7
Kế toán
Toán
Kinh tế học LT hoạch toán kế toán
 
III- Liên thông từ cao đẳng lên đại học
 
 
TT
 
Ngành đào tạo
Các môn thi
Cơ bản
Cơ sở ngành
Chuyên ngành
1
Công nghệ thông tin
Toán
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Lập trình cơ sở dữ liệu với C#
2
Công nghệ KT Điện, Điện tử
Toán
Mạch điện Lý thuyết chuyên ngành
3
Công nghệ KT Ô tô
Toán
Vẽ Kỹ thuật Lý thuyết Động cơ
4
Công nghệ KT Cơ điện tử (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và chuyên ngành Công nghệ cơ điện và bảo trì )
Toán
Vẽ Kỹ thuật Lập trình PLC (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện và bảo trì thi môn Công nghệ lắp ráp và sửa chữa)
5
Công nghệ Chế tạo máy
Toán
 Vẽ kỹ thuật Công nghệ Chế tạo máy
6
Công nghệ KT Cơ khí (Hàn)
Toán
 Vẽ kỹ thuật Công nghệ Hàn
7
Công nghệ May
Toán
Vật liệu may Chuẩn bị sản xuất
8
Quản trị Kinh doanh
Toán
Kinh tế học Quản trị học
9
Kế toán
Toán
Kinh tế học Kế toán tài chính
10
Công nghệ Hóa học
Toán
Hóa lý Hóa Kỹ thuật
11
Công nghệ Môi trường
Toán
Hóa phân tích Hóa học môi trường
12
Sư phạm KT công nghiệp
Toán
Cơ sở KT Điện
Phương pháp giảng dạy bộ môn kỹ thuật C nghiệp
13
Ngôn ngữ Anh
Tiếng Việt
Lý thuyết tiếng Thực hành tiếng