Quy định về việc cấp học bổng "Khuyến khích tiềm năng công nghệ" - 2015

Đăng ngày: Thứ Bảy, 28/02/2015 12:40 PM
view Lượt xem: 5482

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 369/QĐ-ĐHSPKT

Hưng Yên, ngày 26  tháng 02  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v cấp học bổng “khuyến khích tiềm năng công nghệ”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Căn cứ khoản 2 Điều 11, Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, năng khiếu, các cơ sở giáo dục và đào tạo và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định 44/2007/QĐ BGDĐT ngày 15/8/2007;

Căn cứ vào kết luận cuộc họp ngày 8/1/2015 của Ban chỉ đạo tuyển sinh 2015 và Quyết định số 296/QĐ ĐHSPKTHY của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ngày 28/01/2015 về việc phê duyệt dự toán, mức tiền và tỷ lệ học bổng khuyến khích học tập năm học 2014-2015;

Với truyền thống gần 60 năm đào tạo giáo viên dạy nghề, sư phạm kỹ thuật và công nghệ Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là một trong cái nôi đào tạo ra các máy cái - cán bộ giảng dạy của các trường đào tạo công nghệ, kỹ thuật cũng như các kỹ sư, cử nhân công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hằng năm, Trường cung cấp trên 4 nghìn kỹ sư, cử nhân công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật - nguồn nhân lực lao động có trình độ kỹ thuật, công nghệ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Hiện nay, Trường đang đào tạo 8 chuyên ngành cao học và 29 chuyên ngành đại học, cao đẳng; là cơ sở đào tạo đa ngành theo định hướng nghiên cứu ứng dụng có uy tín và chất lượng, trung tâm kỹ thuật và công nghệ cao của khu vực phía Bắc, là một trong những trường đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo liên thông từ TCCN, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên đại học. Sinh viên khi tốt nghiệp được đảm bảo các kỹ năng thực hành theo tiêu chuẩn Khu vực, Châu Âu và Thế giới.

Xét đề nghị của ông trưởngXét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định cấp học bổng “khuyến khích tiềm năng công nghệ” năm 2015.

Điều 2. Kinh  phí cấp học bổng thực hiện theo quyết định số 296/QĐ ĐHSPKTHY của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ngày 28/01/2015 về việc phê duyệt dự toán, mức tiền và tỷ lệ học bổng khuyến khích học tập năm học 2014-2015.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Kế hoạch-Tài vụ, Thanh tra và Công tác sinh viên, Trưởng cơ sở 2, Trưởng cơ sở 3, các Khoa, Bộ môn, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                            (Đã ký và đóng dấu)

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

V/v cấp học bổng “khuyến khích tiềm năng công nghệ”

Ban hành kèm theo Quyết định số 369 ngày 26 tháng 02 năm 2015

của Hiệu trưởng Trường ĐH SPKT Hưng Yên

1. Đối tượng xét cấp

          Học sinh các trường THPT trong cả nước đang học lớp 12 của năm học 2014-2015: Có điểm tổng kết các môn học: Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngoại ngữ từ 7.0 trở lên, kết quả xếp loại hạnh kiểm Tốt của 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của lớp 12).

+ Đối với học sinh các trường THPT trong cả nước đang học lớp 11 của năm học 2014-2015: Có điểm trung bình chung các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngoại ngữ (theo từng học kỳ) từ 7.0 trở lên, kết quả xếp loại hạnh kiểm tốt trở lên hai năm học lớp 10 và lớp 11 (4 học kỳ).

Ưu tiên các học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2. Học bổng, điều kiện và phương thức cấp

          + Năm 2015 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cấp 100 suất học bổng “Khuyến khích tiềm năng công nghệ”, mỗi suất 7.000.000 đ.

+ Học sinh có tên trong danh sách được lựa chọn để cấp học bổng của Hội đồng tuyển sinh sau khi xét duyệt và thuộc diện trúng tuyển vào đại học của Trường trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

+ Học bổng được cấp theo từng học kỳ cho thí sinh nhập học năm 2015.

3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký xét cấp học bổng

          - Đơn xin xét cấp học bổng (theo mẫu đơn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên)

          - Bản photocopy có công chứng kết quả học tập và rèn luyện các học kỳ xét nêu trong mục 1. Đối tượng xét cấp (Bản photocopy Học bạ THPT có công chứng).

          - Bản photocopy có công chứng các loại giấy khen, bằng khen,… trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (Nếu có).

          Hồ sơ nộp tại các Văn phòng tuyển sinh ở các cơ sở đào tạo của Nhà trường hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học & Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

4. Thời gian nhận hồ sơ và thời gian xét cấp

          Thời gian nhận hồ sơ: Đợt 1  từ ngày 01 tháng 03 năm 2015 đến hết tháng 04 năm 2015. Đợt 2 từ ngày 01 tháng 06 năm 2015 đến hết tháng 07 năm 2015.

Thời gian xét và cấp phiếu học bổng: Đợt 1 vào tháng 05 năm 2015. Đợt 2 vào tháng 8 năm 2015.

5. Xử lý và lựa chọn danh sách cấp học bổng

          Kết quả xếp loại hạnh kiểm các học kỳ từ Tốt là điều kiện để đưa vào danh sách xét.

Lấy tổng các điểm trung bình học tập các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngoại ngữ các học kỳ xét, sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Lọc tổng điểm từ cao xuống thấp để chọn lựa vào danh sách học sinh được cấp học bổng.

          Các học sinh được xét cấp học bổng sẽ được cấp Phiếu học bổng “Khuyến khích tiềm năng công nghệ” trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2015.

          Khi học sinh được gọi nhập học vào trường theo thời điểm ghi trong phiếu, trở thành sinh viên của Nhà trường thì học bổng sẽ được cấp. Nếu sinh viên có Phiếu học bổng “khuyến khích tiềm năng công nghệ” và đồng thời được xét tuyển vào lớp Sinh viên tài năng của năm nhập học thì chỉ được hưởng mức học bổng cao nhất của một trong hai loại đó.

          Nếu sinh viên được cấp học bổng “Khuyến khích tiềm năng công nghệ” mà tự ý bỏ học hoặc vì một lý do nào đó không học hết khóa đào tạo thì sinh viên phải bồi thường số tiền bằng mức học bổng đã nhận cùng với các khoản kinh phí đào tạo khác.

6. Tổ chức thực hiện

          Các phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Kế hoạch-Tài vụ, Thanh tra và công tác sinh viên, Trưởng các cơ sở 2 & 3 triển khai thực hiện bắt đầu từ năm học 2014-2015; các Khoa, bộ môn và các đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn, cụ thể hóa các điều kiện và quy trình nhận hồ sơ, xét duyệt, ghi nhận và quản lý, thực hiện tốt quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện gặp phải các vấn đề vướng mắc cần phản ảnh với Phòng Đào tạo ĐH&SĐH để kịp thời bổ sung các văn bản hướng dẫn, xử lý./.

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                             (Đã ký và đóng dấu)

 

 
Các thông tin về mẫu biểu xin cấp học bổng vui lòng Tải về tệp đính kèm.