Phiếu đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT QG 2016

Đăng ngày: Thứ Ba, 26/07/2016 09:21 AM
view Lượt xem: 1067

Các thí sinh có thể xem và Download tại đây.

PHỤ LỤC III.

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(Kèm theo công văn số: 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/ 3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đợt xét tuyển:

Họ và tên thí sinh: Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ĐKXT:

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Diện "Ưu tiên xét tuyển":

 

 Đối tượng:

 

 

 Loại giải, huy chương:

 

Môn đoạt giải:

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:

Số điện thoại:

Email:

Chế độ ưu tiên: Khu vực tuyển sinh   Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:

Đăng ký xét tuyển vào:

Mã trường

 

 

 

Tên trường: ………………………………………..

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành: Mã ngành

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

2. Nhóm ngành/Ngành: Mã ngành

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

Có đăng ký xét tuyển vào trường khác:

 

 Mã trường

 

 

 

Tên trường: ………………………………………..

  

..........., ngày …..tháng……năm 2016
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)